L´EMPRESA

AIGÜES DE DÉNIA S.A. s'una societat d'economia mixta, amb repartiment accionarial del 67% propietat del M.I. Ajuntament de Dénia i 33 % d'empreses del grup FCC Aqualia, S.A., que és titular de la concessió per a la gestió del Cicle Integral de l'Aigua en el municipi de Dénia, figurant en el seu objecte social que "La Societat té com a objecte: La gestió del cicle integral de l'aigua, la realització d'estudis i, projectes referits a l'esmentat cicle, la realització d'obres públiques o privades, en forma directa o amb intervenció de tercers necessaris per als precedents objectius, la instal·lació, compravenda i arrendament de comptadors d'aigua, la lectura dels mateixos, i en general, qualsevol altra operació relacionada amb les anteriors i necessària per al seu compliment. Tot això de forma directa, bé per compte propi o a través de tercers, i la participació directa o indirecta de la societat en totes les operacions comercials o industrials que puguen relacionar-se amb algun dels objectes precitats, per via de creació de noves societats, d'adquisició de títols o participacions socials, o per qualsevol altre mitjà permés en derecho.,....".

AIGÜES DE DÉNIA, titular de la concessió administrativa de la gestió del cicle integral de Dénia, en l'àmbit de tot el seu terme municipal, excepte en la pedania de Jesús Pobre, té adjudicada la gestió en Ple de data 9 de Juny de 1981"

AIGÜES DE DÉNIA, té contractada la gestió del subministrament i distribució amb aqualia - gestió integral de l'aigua s.a. segons contracte de data 16 de juliol de 1992.

Actualment el President del Consell d'Administració és El senyor Vicent Grimalt Boronat, Alcalde-Presidente del municipi de Dénia

La vicepresidència l'ostenta la societat FCC Aqualia

La resta de consellers són:

 • Don Francesc Josep Roselló Sirerol
 • Don Rafael Ferrán Carrió Company
 • Doña Josefa Font Reus
 • Don Mario Vidal Sastre
 • Doña Maria Josep Ripoll Berenguer
 • Doña Alexandra Gertrudix Sánchez
 • Don Félix José Redondo Belzunce
 • Sociedad Ibérica del Agua, S.A.
 • Conservación y Sistemas, S.A.
 • Sociedad Española de aguas filtradas, S.A.
 • Servicios Hídricos Agricultura y Ciudad, S.L

Sent el Secretari del Consell Don Adrián Herbello Lagoa.